do kasy suma: 0,00 zł
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zapisując się na Newsletter akceptujesz "Regulamin Sklepu" i "Politykę Prywatności"
Promocje
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l szary
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l szary

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l beżowy
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l beżowy

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l biała
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l biała

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l brąz
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l brąz

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l ceglany
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l ceglany

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l czarny
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l czarny

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l czerwony
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l czerwony

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l grafitowy
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l grafitowy

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l niebieski
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l niebieski

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l zielony
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l zielony

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l żółty
Beton i Posadzka - farba do betonu / linii - 2,2l żółty

121,83 zł

Cena regularna: 131,00 zł

Najniższa cena: 131,00 zł
szt.
Beton i Posadzka - 4,5l zielony - farba do betonu / linii
Beton i Posadzka - 4,5l zielony - farba do betonu / linii

210,18 zł

Cena regularna: 226,00 zł

Najniższa cena: 226,00 zł
szt.
REGULAMIN KONKURSU "DEKORUJ Z NAMI"

REGULAMIN KONKURSU DEKORUJ Z NAMI :

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs pod nazwą „Dekoruj z nami ” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest Unicell International Sp.z.o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). Konkurs stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1426).
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 • §2

Termin i miejsce Konkursu

 1. Okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się od dnia 10.08.2022 r. od godziny 14:00 do 31.08.2022 r. do godziny 00:00 (Okres trwania konkursu).
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • §3

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
 1. jest konsumentem w znaczeniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. wykona zadanie konkursowe, polegające na opublikowaniu komentarz  zgodnego z tematem: WSKAŻ nazwę szablonu który najbardziej przypadł ci do gustu i uargumentuj, dlaczego akurat ten!  na portalu społecznościowym facebook.com na fanpage’u Organizatora Konkursu pod postem konkursowym.
 1. Uczestnik Konkursu może zamieścić komentarz, stanowiące wykonanie zadania Konkursowego. 
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach partnerskich.
 3. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może wycofać swoje uczestnictwo w Konkursie.
 • §4

Nagrody konkursowe

 1. W Konkursie wyłaniany jest 3 (trzech) Zwycięzców Konkursu.
 1. Organizator przewiduje dla Zwycięzców Konkursu nagrody: Za pierwsze miejsce uczestnik otrzymuje  szablon wybrany przez siebie za drugie miejsce uczestnik otrzymuje wybrany przez siebie szablon, a za trzecie wybraną przez siebie szablon.
 2. Uczestnik Konkursu nie może przenosić na inne osoby i podmioty uprawnienia do Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody.
 • §5

Zasady konkursu

 1. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej: Komisją Konkursową). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokona wyboru Zwycięzcy.
 2. Komisja Konkursowa z całej puli odpowiedzi konkursowych przesłanych w terminie do 31.08.2022 do godziny 00:00 dokona wyboru najbardziej kreatywnego komentarza do dnia 06.09.2022 r. Ogłoszenie Zwycięzcy Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 06.09.2022 r., zaś przekazanie Nagrody nastąpi nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia Zwycięzcy (nie później niż do 13.09.2022 r.).
 3. . W związku z powyższym, Uczestnik Konkursu wraz z wzięciem udziału w Konkursie jednocześnie:
 • Wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska na Facebooku,
 • przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych,
 • oświadcza, że jest wyłącznym twórcą pracy konkursowej i praca ta nie narusza praw osób trzecich.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku : -zgłaszanych wątpliwości Uczestników Konkursu, celem doprecyzowania regulacji, -zwiększenia ilości Nagród, bądź wydłużenia Okresu Trwania Konkursu
 • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • §6

Przekazanie nagrody

 1. Informacje o przyznaniu Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym facebook.com maksymalnie do 5.09.2022 r.
 2. Nagroda zostanie przekazana drogą tradycyjną po zakończeniu Konkursu, na adres zamieszkania, o czym Zwycięzca zostanie poinformowany. Nagroda zostanie przekazana najpóźniej do dnia 13.09.2022 r..
 3. Organizator podejmie próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, osoba ta traci prawo do nagrody.
 4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody przewidzianej w Konkursie na inną czy też na otrzymanie jej wartości pieniężnej.
 • §7

Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone przez Uczestnika Konkursu w związku z udziałem w Konkursie oraz wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych( t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) (dalej: Utwór).
 2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 3. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu (w szczególności Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o którym mowa w 3 ust. 1 k) niniejszego Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisane w powyższych punktach – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.
 4. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
 • §8

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu jest Unicell International Sp.z.o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym obowiązków sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika Konkursu dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1a) RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane zostały zebrane najpóźniej do dnia wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane.
 4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników Konkursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym udziałem w Konkursie. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w procesach marketingowych, a także podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane takie jak dostawcy usług IT, usług doradczych, pocztowych, telekomunikacyjnych.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania udzielonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • §9

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem reklamacja konkurs „Dekoruj z nami!”  Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je składających, tj.: zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu wniosek w treści Reklamacji.
 • §10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinna nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Sądem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Organizatora Konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium